OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Pliki do pobrania

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I SPRZEDAŻY SCHRAG POLSKA Sp. z o.o.

I. Postanowienia ogólne
 1. Ogólne Warunki Wykonania i Sprzedaży, zwane dalej OWS, określają zasady realizacji zamówień, zwanych dalej ZAMÓWIENIAMI lub ZLECENIAMI przez Schrag Polska Sp. z o.o., zwaną dalej SCHRAG POLSKA lub WYKONAWCĄ i stanowią integralną część wszystkich umów o wykonanie zamówień zawieranych przez Spółkę, o ile Strony nie wyraziły pisemnie wyraźnie odmiennych postanowień.
 2. Ogólne Warunki Wykonania Sprzedaży podawane są do wiadomości Zamawiającego najpóźniej wraz z ofertą Schrag Polska (OF)
 3. Zwrotne przesłanie przez Zamawiającego zamówienia lub potwierdzenia przesłanego przez Schrag Polska potwierdzenia zamówienia oznacza akceptację OWS jako integralnej części umowy między Stronami. Jeżeli Zamawiający pozostaje w stałych kontaktach handlowych ze Schrag Polska Sp. z o.o., przyjęcie przez niego Ogólnych Warunków Wykonania Sprzedaży przy jednym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.
 4. Ogólne Warunki Kupna Zamawiającego mogą znaleźć zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych OWS.

II. Realizacja zamówienia, odbiór i reklamacje.

 1. Zlecenie realizowane jest na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego w Schrag Polska. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej, faxowej lub e-mailowej. Podane formy dotyczą również pozostałej wymiany pism przez Strony chyba, że dalsze postanowienia OWS stanowią inaczej. Na żądanie jednej Strony, druga Strona jest zobowiązana potwierdzić na piśmie treść przesłanego faxu. W ślad za zamówieniem Zamawiający zobowiązany jest przesłać niezwłocznie kopie niżej wymienionych dokumentów, potwierdzonych za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego:
  a) odpisu z KRS albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie starszego niż 3 miesiące,
  b) zawiadomienia GUS o nadaniu nr REGON,
  c) zaświadczenia o nadaniu NIP,
  d) zaświadczenia o nadaniu NIP UE (o ile ma zastosowanie),
  e) bilansu i rachunku wyników lub F01 za ostatni rok i za miesiąc poprzedzający złożenie zamówienia,
  f) w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, w celu prawidłowej realizacji umowy dokument umożliwiający identyfikację osoby upoważnionej do odbioru zamówienia. Otrzymanie tych dokumentów jest warunkiem potwierdzenia przez Schrag Polska zamówienia. Jeżeli sprzedaż odbywa się na warunkach 100% przedpłaty lub za gotówkę, dokumenty wymienione pod literą e) nie są wymagane. Schrag Polska dołoży wszelkich starań, aby dostawa odbyła się w dniu wyznaczonym / uzgodnionym przez Zamawiającego. Data taka nie jest gwarantowana Umową, a także nie stanowi jej istoty. Dostawa dokonana po dacie wyznaczonej przez dokument umowny nie stanowi naruszenia Umowy. Schrag Polska nie ponosi odpowiedzialności za koszty, wydatki, straty lub szkody poniesione w wyniku opóźnienia dostawy, a Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub odszkodowania, chyba że strony poczynią inne jednoznaczne ustalenia w formie pisemnej. W takim przypadku Schrag Polska, z wyłączeniem innych odszkodowań, zapłaci uzgodnioną kwotę tytułem odszkodowania umownego. W zamówieniu należy podać: dokładną nazwę /firmę/, adres i NIP Zamawiającego, dokładnie opisać przedmiot zamówienia oraz ilość zamawianych jednostek według zlecenia, ewentualnie wskazać miejsce dostawy, o ile Zamawiający korzysta z transportu Wykonawcy. W celu lepszego zobrazowania wymagań Zamawiającego, wskazane jest dołączenie do zamówienia odpowiednich rysunków. Pod zamówieniem i rysunkami składają podpisy osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, umieszczając również pieczątkę firmową.
 2. Cena za realizowane zlecenie określana jest na podstawie aktualnej oferty Schrag Polska, biorąc pod uwagę indywidualne ustalenia z Zamawiającym. W potwierdzeniu zamówienia, przekazywanym Zamawiającemu w formie pisemnej, Schrag Polska potwierdza ilość zamówionych elementów oraz wskazuje cenę zamówienia /netto i brutto/, uzgodnione przez strony warunki płatności /forma, termin/, okres gwarancji, ewentualnie miejsce i termin dostawy oraz koszt transportu. Strony dopuszczają możliwość przesłania potwierdzenia zamówienia faxem lub e-mailem.
 3. Odbiór towaru, po wykonanej usłudze, następuje w miejscu ustalonym przez strony: loco magazyn Schrag Polska lub loco miejsce wskazane przez Zamawiającego transportem Schrag Polska. Regulacje w zakresie czynności ładunkowych co do zasady należą odpowiednio do obowiązków Schrag Polska jak również klienta/przewoźnika wyrobów. Klient/przewoźnik wyrobów jest obowiązany do zapoznania się z specyfikacją/metryką zamawianych kształtowników/wyrobów i na jej podstawie organizuje odpowiedni transport. Pojazd transportujący wyroby Schrag Polska musi spełniać następujące podstawowe warunki:
  posiadać odpowiednią długość naczepy, tak aby cały załadunek z wyrobami znajdował się zgodnie z prawem ruchu drogowego, posiadać dopuszczalną wartość masy i nacisków na oś pojazdu, dostosowaną do załadunku wyrobów, być wyposażonym w środki zabezpieczające produkty przed przesuwaniem się w odpowiedniej ilości (np. pasy, łańcuchy, maty antypoślizgowe, kliny). Przewoźnik zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów związanych ze stratami lub uszkodzeniem ładunku podczas przewozu. W przypadku stwierdzenia niezgodności związanych z niedostosowaniem pojazdu do przewożonego ładunku, pracownicy firmy Schrag Polska Sp. z o. o. mają prawo odmówić załadunku. Podstawą prawną do określenia praw, odpowiedzialności i obowiązków obu stron umowy jest ustawa Prawa Przewozowe i Kodeks Cywilny.
   • 5.1. Zasady wykonania czynności ładunkowych przez Schrag Polska:
   • sprawdzenie stanu opakowań zbiorczych i stanu technicznego zapakowanych wyrobów,
    ustalenie ścisłej współpracy z kierowcą pojazdu podczas czynności ładunkowych, ustalenie rodzaju wyrobów, masy i ładunku który ma być przewożony do klienta na podstawie dokumentacji wydania produktów „WZ”, sprawdzenie czy ładunek nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu, w przypadku częściowo już załadowanego pojazdu pobranie od kierowcy pojazdu podpisanego oświadczenia dotyczącego wagi ładunku.
   • 5.2. Zasady wykonania czynności ładunkowych przez Kierowcę pojazdu/Przewoźnika:
    • zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujących wewnątrzzakładowych przepisów Schrag Polska, ustalenie ścisłej współpracy z pracownikiem magazynu Schrag Polska podczas czynności ładunkowych, na wyraźne polecenie pracownika magazynu Schrag Polska kierowca pojazdu obowiązany jestokreślić udźwig na oś pojazdu w specjalnym oświadczeniu, w przypadku posiadania częściowo załadowanej naczepy/pojazdu kierowca obowiązany jest do okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu pracownikowi magazynu oraz określenia ciężaru ładunku w specjalnym oświadczeniu, ładunek na pojeździe jest umieszczany w taki sposób aby: nie naruszał stateczności pojazdu tzn. jest umieszczany w przestrzeni ładunkowej pojazdu w sposób zapewniający jego stabilność (tak aby środek ciężkości ładunku znajdował się możliwie najbliżej osi wzdłużnej pojazdu), ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia w sposób uniemożliwiający jego przechylenie, przemieszczenie oraz w sposób pozwalający zrównoważyć siły wynikające z przyspieszenia lub hamowania, urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy, ładunek mocuje się z zastosowaniem co najmniej jednej z następujących metod: ryglowania, blokowania (miejscowego lub całościowego), mocowania za pomocą odciągów prostych, mocowania odciągiem przepasującym od góry, rozmieszczenie oraz mocowanie ładunku powinno być sprawdzane podczas każdego załadunku, częściowego rozładunku lub przeładunku oraz po gwałtownym hamowaniu lub innym zdarzeniu mogącym negatywnie oddziaływać na mocowanie ładunku, pasy nie mogą mieć styczności z ostrymi krawędziami nadwozia i ładunku, co powoduje narażenie na przetarcie w czasie jazdy. Gdy nie da się tego uniknąć, należy stosować specjalne ochraniacze na pasy w postaci rękawów naciąganych na taśmę lub plastikowych narożników, które są podkładane pod pas, pasy muszą mieć etykietę kontrolną potwierdzającą wykonane zgodnie z PN-EN (Szerokość pasów to: 35mm, 50mm, 75mm, pasy posiadają zdolność mocowania od LC10kN – 50kN). Hak w zaczepie musi mieć swobodę ruchu, by przy naciąganiu mógł ustawić się wzdłuż siły napinającej (wzdłuż taśmy), przy napinaniu pasa nie należy przedłużać uchwytu napinacza żadnymi dźwigniami ( chyba, że tak przewidział producent) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 metry od tylnej płaszczyzny obrysu.
 4. W przypadku odbioru towaru, po wykonanej usłudze, z magazynu Schrag Polska własnym transportem Zamawiającego, konieczne jest przesłanie pocztą, faxem lub e-mailem upoważnienia ze wskazaniem osoby dokonującej odbioru /imię i nazwisko/. Strony dopuszczają możliwość przedstawienia upoważnienia przez osobę upoważnioną bezpośrednio przy odbiorze towaru. Załadunek środka transportu Zamawiającego możliwy jest w miejscu odbioru do godz. 15.00 we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem, sobót i niedziel oraz świąt. W przypadku dostawy towaru, po wykonanej usłudze, środkami transportu Schrag Polska, Zamawiający dokładnie wskazuje jej miejsce, szczegółowo je opisując oraz ustala z Wykonawcą datę dostawy i wskazuje osobę upoważnioną do odbioru podając jej numer telefonu. Rozładunek towaru następuje staraniem, na koszt i odpowiedzialność Zamawiającego. Cena, oferta dostawy towaru przez Schrag Polska jest ważna dla miejsc dostawy bez utrudnień ani ograniczeń ruchu samochodów ciężarowych o ładowności do 24 ton po drogach twardych.
 5. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba, akceptuje na dokumencie WZ odbiór ilościowy towaru i jego zgodność z zamówieniem i przesłanym potwierdzeniem zamówienia oraz podaje: datę i godzinę odbioru, imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej i przystawia pieczątkę firmową. Stwierdzenie braków ilościowych wymaga pisemnego potwierdzenia powyższego na dokumencie WZ przez przedstawiciela Schrag Polska w przypadku odbioru loco Wykonawca, lub osoby transportującej, przy odbiorze loco miejsce wskazane przez Zamawiającego. Reklamacje ilościowe powinny być składane w ciągu 2 dni od daty otrzymania towaru. Nie zamieszczenie stwierdzenia braków ilościowych na dokumencie WZ wyklucza możliwość składania reklamacji w tym zakresie. Odbiór jakościowy towaru przez Zamawiającego (ewentualne uszkodzenia mechaniczne kształtowników, wystąpienie korozji lub uszkodzeń powłoki lakierniczej) następuje nie później niż w terminie 24 godzin od potwierdzonej godziny odbioru loco wskazane miejsce odbioru. Po tym terminie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, wystąpień korozji lub uszkodzeń powłoki lakierniczej nie będą uwzględniane. Reklamacja, dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Strony dopuszczają możliwość przesłania reklamacji faxem lub e-mailem, powyższe wymaga jednak pisemnego potwierdzenia w terminie 3 dni od daty nadania faxu/e-maila przez Zamawiającego. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania napraw lub przeróbek dostarczonego towaru bez powiadomienia i pisemnej zgody Schrag Polska. Gwarancji nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem zdarzeń losowych, uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji czy konserwacji, samowolnych napraw lub przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, w szczególności gwarancja nie obejmuje wad w postaci korozji będących następstwem oddziaływania niewłaściwego środowiska na towar.
 6. Schrag Polska przystępuje niezwłocznie do rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego w tej sprawie. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Zamawiający jest obowiązany do przechowywania towaru w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie lub powstanie strat ilościowych. Za wyroby uszkodzone, zniszczone lub zagubione Wykonawcy przysługuje zapłata.  Schrag Polska nie odpowiada za szkody powstałe z tytułu błędów zrobionych przez Zamawiającego w przesłanych przy zamówieniu, rysunkach i opisach.
 7. W przypadku zaistnienia zaległości płatniczych przez Zamawiającego, Schrag Polska ma prawo wstrzymania się z realizacją zamówienia do czasu spłaty zaległych zobowiązań wraz z odsetkami, pomimo wysłania oferty i jej przyjęcia lub potwierdzenia zamówienia.
 8. Schrag Polska ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku pogorszenia się sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, stanowiącej zagrożenie jego wypłacalności.
 9. Strony wyłączają rękojmię na podstawie art. 558 § 1 kc.
III. Siła wyższa
 1. Schrag Polska nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość wykonania zamówienia na skutek siły wyższej. Schrag Polska zawiadomi niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego o przeszkodach powstałych na skutek siły wyższej uniemożliwiających wykonanie lub terminowe wykonanie zobowiązania. Strony dopuszczają możliwość przesłania informacji w tej sprawie faxem lub e-mailem, powyższe wymaga jednak pisemnego potwierdzenia w terminie 3 dni od daty nadania faxu lub e-maila przez Schrag Polska.
 2. Zamawiającemu nie przysługują w stosunku do Schrag Polska żadne roszczenia z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania zamówienia na skutek zdarzeń wywołanych siłą wyższą. 3. Do zdarzeń wywołanych siłą wyższą zalicza się: ogłoszenie w rejonie realizacji zamówienia stanu wojennego, stanu klęski żywiołowej, strajków oraz zaistnienie zdarzeń losowych takich jak np. pożar, powódź, uderzenie pioruna, itp.
IV. Jakość wyrobów
 1. Schrag Polska Sp. z o.o. wytwarza kształtowniki stalowe, giętych na zimno, otwarte z blach ocynkowanych i nieocynkowanych w gatunkach: – DX51D wg normy PN-EN 10346:2015 – S320GD wg normy PN-EN 10346: 2015 – S350GD wg normy PN-EN 10346: 2015 – S390GD wg normy PN-EN 10346:2015 – S450GD wg normy PN-EN 10346:2015 – S235JR wg normy PN-EN 10025-1,-2:2007 – S355MC wg normy PN-EN 10149-1,-2:2014 – DD11 wg normy PN-EN 10111:2009 Dokładność wymiarowa wytwarzanych kształtowników w grubości od 0,50 mm do 3,00 mm – wg normy PNEN 10162:2005 „Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.” Dokładność wymiarowa wytwarzanych kształtowników w grubości 4,00 mm – wg indywidualnych ustaleń.

V. Warunki transportu i przechowywania towaru

 1. Kształtowniki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w czasie przechowywania należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych (wilgoć). Należy je przechowywać pod zadaszeniem lub przykryć plandekami zapewniając im dobrą wentylację. W celu zapewnienia dobrej wentylacji należy z pakietów lub palet z kształtownikami usunąć taśmę mocującą. Wilgoć znajdująca się między kształtownikami ocynkowanymi powoduje powstanie na drodze elektrolitycznej początkowo białej, a następnie czerwonej rdzy. Aby nie dopuścić do penetracji wilgoci, do transportu należy używać pojazdów wyposażonych w plandeki. Schrag Polska nie ponosi odpowiedzialności za powstanie korozji na skutek nie zapewnienia przez Zamawiającego odpowiednich warunków transportu lub przechowywania towaru.
 2. Kształtowniki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej poliestrem (poza powłoką DU/DU), są przygotowywane do odbioru lub dostarczane z folią ochronną, która po montażu musi być natychmiast usunięta. Przed procesem montażu kształtowniki należy chronić przed nasłonecznieniem. Pod wpływem promieni słonecznych folia ochronna może na trwałe przywrzeć do lakieru, co przy próbie jej zdjęcia może spowodować oderwanie lakieru od podłoża, a tym samym uszkodzić powłokę lakierniczą. Schrag Polska nie ponosi odpowiedzialności za powstanie uszkodzeń powłoki lakierniczej na skutek nie stosowania się przez Zamawiającego do zaleceń opisanych powyżej.
 3. Kształtowniki wykonane z blachy ocynkowanej i pokrytej powłoką DU/DU są przygotowywane do odbioru lub dostarczane bez folii ochronnej. Z uwagi na powyższe nie można wykluczyć w trakcie gięcia, przeładunków i transportu powstania uszkodzeń powłoki poliestrowej. Powyższe nie może być podstawą do reklamacji wyrobów.
 4. Zasady wykonania czynności ładunkowych przez Schrag Polska:
   ustalenie rodzaju wyrobów, masy i ładunku który ma być przewożony do klienta na podstawie dokumentacji wydania produktów „WZ”, sprawdzenie stanu opakowań zbiorczych i stanu technicznego zapakowanych wyrobów, ustalenie ścisłej współpracy z kierowcą pojazdu podczas czynności ładunkowych, sprawdzenie czy ładunek nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu, w przypadku częściowo już załadowanego pojazdu pobranie od kierowcy pojazdu podpisanego oświadczenia dotyczącego wagi ładunku.
 5. Zasady wykonania czynności ładunkowych przez Kierowcę pojazdu/Przewoźnika:
  zapoznanie się i przestrzeganie obowiązujących wewnątrzzakładowych przepisów Schrag Polska, ustalenie ścisłej współpracy z pracownikiem magazynu Schrag Polska podczas czynności ładunkowych, na wyraźne polecenie pracownika magazynu Schrag Polska kierowca pojazdu obowiązany jest określić udźwig na oś pojazdu w specjalnym oświadczeniu,  w przypadku posiadania częściowo załadowanej naczepy/pojazdu kierowca obowiązany jest do okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu pracownikowi magazynu oraz określenia ciężaru ładunku w specjalnym oświadczeniu, ładunek na pojeździe jest umieszczany w taki sposób aby:
  nie naruszał stateczności pojazdu tzn. jest umieszczany w przestrzeni ładunkowej pojazdu w sposób zapewniający jego stabilność (tak aby środek ciężkości ładunku znajdował się możliwie najbliżej osi wzdłużnej pojazdu), ładunek umieszczony na pojeździe powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia w sposób uniemożliwiający jego przechylenie, przemieszczenie oraz w sposób pozwalający zrównoważyć siły wynikające z przyspieszenia lub hamowania, urządzenia służące do mocowania ładunku powinny być zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy, ładunek mocuje się z zastosowaniem co najmniej jednej z następujących metod: ryglowania, blokowania (miejscowego lub całościowego), mocowania za pomocą odciągów prostych, mocowania odciągiem przepasującym od góry, rozmieszczenie oraz mocowanie ładunku powinno być sprawdzane podczas każdego załadunku, częściowego rozładunku lub przeładunku oraz po gwałtownym hamowaniu lub innym zdarzeniu mogącym negatywnie oddziaływać na mocowanie ładunku, pasy nie mogą mieć styczności z ostrymi krawędziami nadwozia i ładunku, co powoduje narażenie na przetarcie w czasie jazdy. Gdy nie da się tego uniknąć, należy stosować specjalne ochraniacze na pasy w postaci rękawów naciąganych na taśmę lub plastikowych narożników, które są podkładane pod pas, pasy muszą mieć etykietę kontrolną potwierdzającą wykonane zgodnie z PN-EN (Szerokość pasów to: 35mm, 50mm, 75mm, pasy posiadają zdolność mocowania od LC10kN – 50kN). Hak w zaczepie musi mieć swobodę ruchu, by przy naciąganiu mógł ustawić się wzdłuż siły napinającej (wzdłuż taśmy), przy napinaniu pasa nie należy przedłużać uchwytu napinacza żadnymi dźwigniami ( chyba, że tak przewidział producent) ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 metry od tylnej płaszczyzny obrysu.

VI. Zapłata wynagrodzenia
 1. W przypadku, gdy w potwierdzeniu przewidziana jest zaliczka lub zadatek na rzecz Schrag Polska, wpłacona przez Zamawiającego kwota podlega zaliczeniu na poczet ceny. W przypadku rozwiązania umowy lud odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron, zaliczka podlega zwrotowi wg jej nominalnej wartości, zaś w przypadku zadatku zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy (art.394 k.c.).
 2. W przypadku opóźnienia w zapłacie zaliczki lub zadatku, Schrag Polska ma prawo do przesunięcia terminu dostawy towarów. Nowy termin dostawy zostanie przez Schrag Polska określony następnego dnia po uzyskaniu potwierdzenia z banku Schrag Polska wpływu zaliczki/zadatku.
 3. Schrag Polska zobowiązuje się do wystawienia faktury w ciągu 7 dni od daty wydania towaru albo w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar, w zależności która data przypada wcześniej.
 4. Termin płatności faktury ustalany jest indywidualnie w ofercie i potwierdzany w potwierdzeniu zamówienia. Początek terminu liczony jest od dnia następującego po dniu sprzedaży.
 5. Za opóźnienie w zapłacie będą naliczane odsetki umowne w wysokości 150% odsetek ustawowych.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty ceny za towar bądź za jego część.
 7. Do chwili uiszczenia przez kupującego całości ceny towar pozostaje własnością sprzedawcy
VII. Odpowiedzialność
 1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej części, Strona z przyczyny której nastąpiło odstąpienie, zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 20% wartości netto tych towarów, których dotyczy odstąpienie.
 2. Schrag Polska zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.
 3. Schrag Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze lub pośrednie, w tym utracone korzyści.
 4. Wszelka odpowiedzialność Schrag Polska z jakiegokolwiek tytułu, do którego mają zastosowanie niniejsze OWS, nie może przekroczyć 100% wartości netto faktury. Powyższe dotyczy również kar umownych.
VIII. Rozwiązanie umowy
 1. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać umowę na mocy porozumienia.
 2. Schrag Polska może natychmiast odstąpić od umowy (bez uprzedzenia) bez wyznaczania terminu w przypadku:
  • braku zapłaty zaliczki/zadatku, o ile jest ona/on przewidziana/y w okresie dłuższym niż 1 miesiąc od ustalonej daty,
  • niedostarczenia przez Zamawiającego niezbędnych danych do wykonania przedmiotu umowy,
  • nieodebrania towaru w okresie 2 miesięcy od oznaczonej daty odbioru,
  • nie zapłacenia w okresie dłuższym niż 1 miesiąc należności za wcześniej dostarczoną partię towaru lub za towar dostarczony na mocy odrębnej umowy między Stronami,
 3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w dostawie, trwającej dłużej niż 1 miesiąc i powstałej z przyczyn zawinionych przez Schrag Polska, jeżeli termin dostawy był pisemnie uzgodniony pomiędzy stronami i jego dotrzymanie, zagwarantowane przez Schrag Polska, zgodnie z pkt II.1 OWS.
 4. Strona odstępująca od umowy informuje drugą Stronę, o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej.
IX. Postanowienia końcowe
 1. W przypadku rozbieżności między niniejszymi OWS a treścią potwierdzenia przez Schrag Polska, pierwszeństwo mają warunki podane w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia OWS stałyby się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień OWS.
 3. Ewentualne spory, mogące powstać w wyniku realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszych OWS, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Schrag Polska.
 4. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Miejscem wykonania zobowiązania powstałego na tle niniejszego zlecenia może być wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Dla sporów powstałych na tle niniejszejszej umowy zastrzega się wyłączną jurysdykcję sądów polskich.